Friday, 28 March 2014

Sản Phẩm

Đỗ Hòa - Khái niệm sản phẩm (product), vai trò và cấu thành của sản phẩm trong Phối trộn Marketing (marketing mix).

Sản phẩm trong Phối trộn Marketing.

Sản phẩm là một P trong 4Ps (product, price, place, promotion) của Phối trộn Marketing (marketing mix). Tuy chúng ta nói rằng sản phẩm là một P trong số bốn P của Phối trộn Marketing, nhưng chúng ta phải hiểu rằng sản phẩm là P quan trọng nhất, nó chi phối tất cả các P còn lại.
Nói một cách khác, tùy vào sản phẩm như thế nào mà chúng ta định giá (price), chọn hoặc tổ chức kênh phân phối (place) và thiết kế các chương trình truyền thông quảng bá (promotion).

Khái niệm sản phẩm.

Sản phẩm trong môi trường marketing không chỉ hàm nghĩa một sản phẩm đơn lẻ. Lý do là vì sản phẩm trong môi trường marketing được hiểu như là một giải pháp đáp ứng, làm thỏa mãn một nhu cầu của khách hàng, người tiêu dùng.
Do vậy, khi thiết kế sản phẩm cho một đối tượng khách hàng, chúng ta có thể dùng một sản phẩm đơn lẻ, một nhóm nhiều sản phẩm gộp lại, hoặc chúng ta có thể kết hợp sản phẩm với dịch vụ.

Sản phẩm trong Đề xuất giá trị.

Khi xây dựng một Đề xuất Giá trị (customer value proposition) cho một đối tượng khách hàng, người ta ghép sản phẩm (theo nghĩa trên) với những lợi ích khác (lợi ích hữu hình, lợi ích vô hình), sao cho sự tập hợp nầy khi được chuyển giao cho khách hàng trở thành một gói giải pháp khác biệt, độc đáo, có thể tồn tại lâu, có thể bảo vệ được.

Đỗ Hòa - Marketing Chiến Lược

0 nhận xét :

Post a Comment